thesis1

posted on 04 Oct 2008 18:44 by haaple
บทที่ 1 บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา เนื่องด้วยภาษาเป็นตัวแทนของสาร หรืออาจกล่าวได้ว่า ความหมายของสารทุกชนิดฝากไว้กับภาษา ภาษากับสารจึงถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กล่าวคือ ภาษามีความสำคัญต่อการสื่อสาร และภาษายังเป็นสิ่งที่ทำให้กระบวนการสื่อสารดำเนินไปได้ เหตุผลเนื่องมากจากภาษาทำหน้าที่ เป็นตัวกลางที่จะทำให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจตรงกัน ในปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบของสื่อนิตยสารมีการเลือกใช้ภาษาในลักษณะที่มีความหลากหลายมากขึ้น ตามสภาพสังคมปัจจุบันอาจด้วยวัตถุประสงค์ที่จำเพาะเจาะจงขายเนื้อหาที่นำเสนอเพื่อให้ตรงตามความชื่นชอบของผู้อ่าน หรือเพื่อดึงดูดใจผู้อ่านด้วยภาพ และภาษาที่จัดจ้านมากขึ้นไม่แหวกแนวจากตลาด และตรงตามกระแสนิยม ซึ่งในบางครั้งอาจลืมคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสมในการนำเสนอ หรือความผิดพลาดในความเข้าใจที่อาจเกิดตามมาภายหลังการรับสารของผู้รับสาร ภาษาในสื่อนิตยสารเรียกได้ว่าเป็นภาษาอิสระ ซึ่งมีการใช้ถ้อยคำที่สะดุดตา สะดุดใจ ทำให้ผู้อ่านสนใจมากขึ้น บวกกับการดึงดูดผู้อ่านด้วยอวัจนภาษาอย่างภาพประกอบ ก็ถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการนำเสนอเรื่องราวประกอบคอลัมน์ต่าง ๆ ของหน้านิตยสารด้วย ภาษาของการนำเสนอนั้นอาจมีสำนวนเฉพาะตัวบุคคล รวมถึงประสบการณ์ ความชำนาญ แนวทางหรือรูปแบบการนำเสนอเฉพาะตัวผู้เขียน การใช้ภาษาจึงหลากหลายไปตามแนวคิดของแต่ละบุคคล ไม่จำเพาะเจาะจงหรือมีรูปแบบตายตัว ซึ่งรวมถึงสภาพสังคมที่มีการปรับเปลี่ยนรับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาตามยุคตามสมัยด้วย เมื่อกล่าวถึงแวดวงนิตยสารในบ้านเรา ขณะนี้ต้องยอมรับว่ามีการแข่งขันกันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหา ด้านภาพประกอบในเล่ม และรูปแบบของการนำเสนอที่ตรงกระแสความสนใจของผู้อ่าน เพื่อเรียกเสียงตอบรับจากผู้อ่านให้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายตามที่นโยบายของนิตยสารเล่มนั้น ๆ ตั้งไว้ การดึงผู้อ่านให้เกิดความสนใจในเนื้อหา ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานการเขียนให้เกิดความแปลกใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องของภาษาที่ชวนอ่าน และภาพประกอบดึงดูดความสนใจ ช่วยเสริมการรับรู้ให้แก่ผู้อ่านมากยิ่งขึ้น แต่ในกระบวนการดังกล่าวถือได้ว่ายังขาดความรอบคอบไปบ้างในบางส่วน เช่น การใช้ภาษายังขาดความถูกต้องเหมาะสม คำนึงเพียงการเพิ่มยอดจำหน่าย หรือการดึงผู้อ่านให้เกิดความสนใจ และเพิ่มกำลังการซื้อเท่านั้น อีกหนึ่งส่วนประกอบหนึ่งในเล่ม ที่นิตยสารเกือบทุกเล่มต้องมีเพื่อสร้างสีสันให้กับนิตยสาร นั่นคือ คอลัมน์บทสัมภาษณ์บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่น่าสนใจ ในส่วนนี้จะถือได้ว่าเป็นพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราว หรือความคิดของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยเฉพาะถ้าเป็นบุคคลที่กำลังเป็นที่สนใจในสังคม และนอกจากนี้ยังเป็นอีกส่วนที่มีการใช้ภาษาในหลายระดับบ้าง เกินความพอดี เพื่อเพิ่มรสชาติในการรับสารของกลุ่มผู้อ่าน มนทิรา จูฑะพุทธิ (นักสัมภาษณ์มืออาชีพ : 2547,35) กล่าวว่า หลายสิบหน้าของนิตยสารส่วนใหญ่มักเป็นบทสัมภาษณ์ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่น่าสนใจ ในแนวทางของนิตยสารแต่ละเล่ม ว่ากันแล้วส่วนนี้สามารถดึงความสนใจจากผู้อ่านได้มากเลยทีเดียว ถ้าเกิดผู้ให้สัมภาษณ์มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจอะไรมากสักหน่อย หรือเป็นเรื่องราวที่กำลังอินเทรนด์ยิ่งดีใหญ่ จะช่วยดึงความสนใจของผู้ซื้อได้ส่วนหนึ่ง ฉะนั้นบทสัมภาษณ์จึงมีความสำคัญมากจนกระทั่งสามารถคุมพื้นที่บนหน้ากระดาษในนิตยสารแทบทุกเล่มบนแผงหนังสือเลยทีเดียว แต่ทั้งนี้ความสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ของบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจ คือ รูปแบบการนำเสนอบทสัมภาษณ์ที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นที่สัมภาษณ์มากที่สุด รวมถึงโครงสร้างบทสัมภาษณ์ที่ผู้เขียนหยิบยกมาวาง เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ อ่านง่าย ไม่ทำให้ผู้อ่านเบื่อเร็ว และสิ่งที่สำคัญตามมาในการเพิ่มรสชาติของบทสัมภาษณ์ คือการใช้ภาษาที่คอลัมนิสต์หลายคนนำเสนอผ่านประสบการณ์ของตน แต่ในบางครั้งลืมคำนึงถึงความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้รับสาร ซึ่งถือเป็นผลของความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอด วรพจน์ พันธุ์พงศ์ (เสียงในความทรงจำ : 2550, 12) การเขียนบทสัมภาษณ์เพื่อนำเสนอในสื่อนิตยสารนั้นมีรูปแบบ และเทคนิคในการเขียนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแนวนโยบายของนิตยสาร แต่ละเล่มและความถนัดของผู้เขียนเอง และอีกหนึ่งความสำคัญอยู่ที่ภาษาที่เลือกมานำเสนอให้เกิดความน่าสนใจดึงดูดใจของผู้อ่านนิตยสาร นอกจากการใช้ภาษาที่ควรอยู่ในความระมัดระวังให้เกิดความเหมาะสม ไม่กำกวม หรือชวนให้เกิดแนวความคิดที่ผิดแปลกจากหลักความน่าเชื่อถือแล้ว เชื่อว่าความถูกต้องในด้านการสะกดคำ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงภาษาที่เกิดจากภาษาปากมาเป็นภาษาเขียน รวมถึงภาษาภาพที่สื่อประกอบออกมาก็ควรมีความถูกต้องชัดเจน เหมาะสม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างประโยชน์ และคุณค่าของสารที่นำเสนอออกสู่สาธารณะทุกระดับทางสังคมได้อย่างดีเยี่ยม อุดม พรประเสริฐ (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยภาษาไทย: 2550, ) การสื่อสารและการใช้ภาษาเป็นปัจจัยจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทำให้มนุษย์สามารถทำความเข้าใจซึ่งกันและกันและสืบทอดวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ตลอดไป ทั้งการสื่อสารและการใช้ภาษาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อมวลมนุษย์หากรู้จักใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่ตราบใดถ้าภาษาถูกนำไปใช้ผิดพลาดก็จะทำให้เกิดโทษในเชิงความเข้าใจได้เช่นเดียวกัน และด้วยภาษานั้นเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ภาษาไทยมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาเป็นแบบแผนที่ดีงาม คนไทยจึงมีวัฒนธรรมในการใช้ถ้อยคำภาษาที่สุภาพ และเหมาะสมกับกาลเทศะ ฉะนั้นการใช้ภาษาในการเผยแพร่ข่าวสารจึงควรคำนึงถึงความเหมาะสมอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการใช้ภาษาในคอลัมน์บทสัมภาษณ์ของสื่อนิตยสารอย่าง ลิปส์ และลิปส์ลุกซ์ ซึ่งเป็นอีก 2 เล่มที่ปรากฎคอลัมน์บทสัมภาษณ์อยู่เป็นจำนวนมาก และยังจัดว่ามีความหลากหลาย ของบุคลลให้สัมภาษณ์ รวมถึงแนวทางของบทสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็น คอลัมน์บทสัมภาษณ์แม่กับลูก คนดังในสังคม คนดังในกระแส วัยรุ่นยุคใหม่กับไลฟสไตล์ เป็นต้น ซึ่งถือว่าในแต่ละคอลัมน์บทสัมภาษณ์นี้ย่อมมีความหลากหลายของภาาาไปตามแนวเรื่องที่นำเสนอ โดยผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาลักษณะของการใช้ภาษาและ การเลือกสรรคำมาเขียนในบทสัมภาษณ์ ซึ่งเชื่อว่าการศึกษาในครั้งนี้ จะทำให้เห็นภาพของการใช้ภาษาในคอลัมน์ของสื่อนิตยสาร และคุณค่าของภาษาในการสร้างคำแปลกใหม่ต่าง ๆ ขึ้นมากมาย เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้อ่านทั่วไป รวมทั้งผู้ผลิตนิตยสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ๆ และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงเป็นแนวทางแก้ไขให้มีคุณภาพ ถือเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ส่วนรวม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป วัตถุประสงค์การวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ภาษาในคอลัมน์บทสัมภาษณ์ของนิตยสารลิปส์ แลtลิปส์ลุคซ์ 2. เพื่อพิจารณากลวิธีการเลือกสรรคำมาใช้ ในการนำเสนอบทสัมภาษณ์ของนิตยสารลิปส์ และลิปส์ลุคซ์ 3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ภาษาในคอลัมน์บทสัมภาษณ์ของนิตยสารลิปส์ และลิปส์ลุคซ์ ปัญหานำวิจัย 1. นิตยสารลิปส์ และลิปส์ลุกซ์ มีลักษณะการใช้ภาษา ในการนำเสนอคอลัมน์บทสัมภาษณ์อย่างไร 2. นิตยสารลิปส์ และลิปส์ลุกซ์ มีกลวิธีในการเลือกสรรคำมาใช้ในการนำเสนอบทสัมภาษณ์อย่างไร และภาษาที่ ปรากฎในเล่มแบ่งเป็นระดับภาษาใดบ้าง และอย่างไร 3. มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคัดเลือกคำมาใช้ในการนำเสนอบทสัมภาษณ์ของนิตยสารลิปส์ และลิปส์ลุกซ์ 4. วิเคราะห์ว่าปัจจัยอะไรบ้าง ที่ส่งผลต่อการเลือกประเด็นสัมภาษณ์ และ บุคคลให้สัมภาษณ์ เพื่อนำมาเขียนบทสัมภาษณ์ในนิยสารลิปส์ และลิปส์ลุกซ์ 5. ปัญหาหรือข้อบกพร่อง ที่พบในการใช้ภาษาของนิตยสารลิปส์ และลิปส์ลุคซ์ ที่ศึกษาเกิดจากสาเหตุอะไร และพบปัญหาหรือข้อบกพร่องดังกล่าวก่อให้เกิดผลอย่างไรบ้าง สมมติฐานการวิจัย 1. นิตยสารนิตยสารลิปส์ และลิปส์ลุคซ์ มีลักษณะการใช้ภาษาในการนำเสนอคอลัมน์บทสัมภาษณ์หลายระดับ และมีปริมาณของภาษาปากมากที่สุด รองลงมาเป็นภาษากึ่งทางการ และใช้ภาษาที่เป็นระดับทางการน้อยที่สุด 2. ภาษาที่ใช้ในคอลัมน์บทสัมภาษณ์ ของนิตยสารลิปส์ และลิปส์ลุคซ์ มีความหลากหลาย แปลกใหม่ เป็นคำศัพ์แสลง คำทับศัพท์ คำภาษาอังกฤษ และมีภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสรรคำมาใช้ในการนำเสนอบทสัมภาษณ์ ของนิตยสารลิปส์ และลิปส์ลุคซ์ ได้แก่ ค่านิยม กระแสนิยม สภาพการณ์ของสังคมในขณะนั้น ตลาดคู่แข่ง ตัวบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ นโยบายขององค์กร และประสบการณ์ของตัวของผู้เขียนบทสัมภาษณ์เอง รวมถึงปัจจัยอื่น 4. ในนิตยสารลิปส์ และลิปส์ลุคซ์ มีพัฒนาการในการเลือกคำมาใช่ในบทสัมภาษณ์เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของสภาพสังคม เศรษฐกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการใช้ภาษาไปในแต่ละช่วงปี 5. ปัญหาที่พบมากในการใช้ภาษาในคอลัมน์บทสัมภาษณ์ ของนิตยสารลิปส์ และลิปส์ลุคซ์ ได้แก่ การใช้ภาษาระดับปากมากเกินความจำเป็นไม่ชัดเจน ถูกต้องเหมาะสม ใช้คำกำกวม ผู้เขียนเขียนหนังสือผิดพลาด การใช้อักษรย่อแทนคำเต็ม การเลือกใช้คำไม่ตรงความหมาย การนำภาษาต่างประเทศมาใช้ไม่ถูกบริบท และปัญหาหรือข้อบกพร่องอื่น ๆ ขอบเขตการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาและการเลือกสรรคำ ในคอลัมน์บทสัมภาษณ์ของนิตยสารลิปส์ และลิปส์ลุคซ์ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพของลักษณะการใช้ภาษาที่ปรากฎชัดเจน และรวมถึงพัฒนาการของการใช้ภาษาในคอลัมน์บทสัมภาษณ์ของนิตยสารทั้ง 2 เล่ม ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาคอลัมน์บทสัมภาษณ์นิตยสารลิปส์ (รายปักษ์)จำนวน 48 เล่ม และนิตยสารลิปส์ลุคซ์ (รายเดือน) จำนวน 24 เล่ม โดยแบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้ - นิตยสารลิปส์ 48 เล่ม ได้แก่ ลิปส์ปักษ์แรก 24 เล่ม จำนวน 5 คอลัมน์ ได้แก่ ขยับปาก แย้มปาก เอ่ยปาก Coverstory มหกรรมทำไปได้ รวมเป็น 120 เรื่อง ลิปส์ปักษ์หลัง 24 เล่ม จำนวน 5 คอลัมน์ ได้แก่ ขยับปาก แย้มปาก เอ่ยปาก Coverstory มหกรรมทำไปได้ รวมเป็น 120 เรื่อง - นิตยสารลิปส์ลุคซ์ 24 เล่ม ได้แก่ ลิปส์ลุคซ์ 24 เดือน จำนวน 4 คอลัมน์ ได้แก่ Interview, Luxe Miror1, Luxe Miror2, Luxe Chat รวมเป็น 96 เรื่อง โดยผู้วิจัยจะทำการสุ่มเลือกนิตยสารแต่ละเล่มด้วยวิธีการซุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ทั้งนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ของข้อมูล และการหาค่าเฉลี่ยร้อยละประกอบเพื่อให้เห็นภาพที่เป็นเชิงปริมาณ ซึ่งผลที่ได้สามารถเป็นตัวบ่งชี้ และทำให้ได้รับความละเอียดชัดเจนมากขึ้นด้วย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. การศึกษาครั้งนี้สามารถบอกถึงปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ภาษาในการนำเสนอคอลัมน์บทสัมภาษณ์ของนิตยสารรายสัปดาห์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ผลิตนิตยสาร ที่จะสามารถนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาให้เกิดคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น 2. การศึกษาครั้งนี้สามารถทำให้ทราบถึงลักษณะของการใช้ภาษาในการนำเสนอคอลัมน์บทสัมภาษณ์ของนิตยสารรายสัปดาห์และรายเดือน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ผลิตนิตยสาร ที่จะสามารถนำไปปรับปรุงในงานเขียน และถือเป็นประโยชน์แก่ผู้รับสารด้วยที่จะไม่ต้องรับสารที่ผิดพลาดจนเกิดความเข้าใจต่างจากข้อเท็จจริง 3. ในการศึกษาลักษณะการใช้ภาษา และการเลือกสรรคำมาใช้ในการเขียนบทสัมภาษณ์ ทำให้ทราบถึงความแตกต่าง ของความถูกต้องเหมาะสมในการนำเสนอออกไป และสนองต่อกลุ่มชั้นต่าง ๆ ทางสังคมได้ 4. ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของบุคคลผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ภาษา และคัดเลือกคำมาใช้ให้ถูกต้องตามหลัก เพื่อลงพิมพ์ในคอลัมน์บทสัมภาษณ์ของนิตยสารรายสัปดาห์และรายเดือน 5. การศึกษาในครั้งนี้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในกระบวนการใช้ภาษา และคัดเลือกคำที่ถูกต้อง เหมาะสมมาใช้ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการประยุกต์กับสื่อมวลชนประเภทอื่น ๆ อีกด้วย 6. ทำให้ผู้ที่อยู่ในวงการนิตสาร หรือสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ที่ต้องใช้ภาษาในการนำเสนอออกไปสู่สาธารณชน ได้ตระหนัก และตื่นตัวในการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะเ็ป็นประโยชน์ต่อทั้งส่วนรวม และหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบด้วย 7. ในการศึกษาครั้งนี้ยังได้รับทราบข้อเท็จจริงในการใช้ภาษา และการเลือกคำมาใช้ในหน้านิตยสาร และทราบถึงพัฒนาการของภาษาที่มีมาต่อเนื่องอีกด้วย 8. การศึกษาครั้งนี้ยังทำให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจได้ศึกษาเรื่องการใช้ภาษาในสื่อนิตยสาร ซึ่งผู้ที่สนใจศึกษาต่อยอดสามารถนำไปศึกษาในสื่อประเภทอื่นได้ 9. การศึกษาในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการใช้ภาษาในสื่อนิตยสาร ซึ่งจะเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป 10. เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาด้านการสื่อสารมวลชน และยังเป็นการส่งเสริมมาตรฐานการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น นิยามคำศัพท์ 1. ภาษา หมายถึง ภาษาเขียน และภาษาภาพ ที่ปรากฎเป็นส่วนประกอบในคอลัมน์บทสัมภาษณ์ของนิตยสารลิปส์ และลิปส์ลุกซ์ 2. นิตยสาร หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ ที่จุเนื้อหาหลายเรื่องในเล่มเดียวกัน และมีกำหนดเป็นระยะเวลาที่แน่นอน เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ (สองสัปดาห์) รายเดือน รายสองเดือน เป็นต้น 3. นิตยสารรายปักษ์ หมายถึง นิตยสารที่มีกำหนดการออกในเวลา 15 วัน มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปที่หลากหลายในรอบ 15 วัน เช่น นิตยสารลิปส์ 4. นิตยสารรายเดือน หมายถึง นิตยสารที่มีกำหนดการออกเป็นเดือน มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปที่หลากหลายในรอบ 1 เดือน เช่น นิตยสารลิปส์ลุกซ์ 5. คอลัมน์บทสัมภาษณ์ หมายถึง คอลัมน์ที่นำเสนอบทความซึ่งเขียนขึ้นจากการสัมภาษณ์บุคคลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องหรือเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลนั้น หรือจากการสัมภาษณ์บุคคลหลายคนในหัวข้อเดียวกัน ในที่นี้คือคอลัมสัมภาษณ์บุคคลในนิตยสารลิปส์ และลิปส์ลุกซ์ 6. ผู้ให้สัมภาษณ์ หมายถึง บุคคลที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง เช่น ประวัติ การทำงาน ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว ไลฟ์สไตล์ 7. ระดับภาษา หมายถึง การใช้ภาษาที่แบ่งแยกเป็นระดับทางภาษาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้ต่อบุคคล ประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่ ภาษาปาก ภาษาไม่เป็นทางการ ภาษากึ่งทางการ และภาษาทางการ 8. กระแสนิยม หมายถึง เรื่องราวที่กำลังตกเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ ติดตาม ไม่ว่าจะเป็นข่าว บุคคล เรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 9. กลวิธี หมายถึง วิธีการสร้างคำใหม่ และสำนวนใหม่ ในคอลัมน์บทสัมภาษณ์ของนิตยสาร ลิปส์และลิปส์ลุกซ์ วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษา และการเลือกประเด็นสัมภาษณ์ ในคอลัมน์บทสัมภาษณ์ของนิตยสารลิปส์