บทที่ 3

posted on 08 Jul 2008 19:53 by haaple


บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย    ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาและการเลือกสรรคำ ในคอลัมน์บทสัมภาษณ์ของนิตยสารลิปส์ และลิปส์ลุคซ์ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพของลักษณะการใช้ภาษาที่ปรากฎชัดเจนสื่อนิตยสารทั้งรายปักษ์ และรายเดือน  รวมถึงพัฒนาการของการใช้ภาษาในคอลัมน์บทสัมภาษณ์ของนิตยสารทั้ง 2 เล่ม โดยมีององค์ประกอบ วิธีการศึกษา และวิเคราะห์ผลดังนี้
       
        3.1 แหล่งที่มาของข้อมูล
        3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
        3.3 เครื่องมือในการวิจัย
        3.4 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์
        3.5 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
        3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ
       
    3.1 แหล่งที่มาของข้อมูล

        การศึกษาในครั้งนี้เป็น การวิเคราะห์ประมวลผลจากแหล่งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของแหล่งข้อมูลทุติยภูมิทั้งสิ้น  ดังนั้นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยจึงเป็น     ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
        3.1.1  การศึกษาค้นคว้าจากวารสารเอกสารจากห้องสมุดต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการใช้ภาษา และการเลือกใช้คำมาลงในบทสัมภาษณ์ของนิตยสารลิปส์ และลิปส์ลุคซ์ รวมทั้งศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักทางภาษา และทฤษฎีสื่อสารอื่น ๆ  เพื่อใช้เป็นข้ออ้างอิงและเป็นข้อสนับสนุนแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้
        3.1.2  ตําราและเอกสารทางวิชาการ
        3.1.3  วิทยานิพนธ์ / รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 
    3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

    ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาคอลัมน์บทสัมภาษณ์นิตยสารลิปส์ (รายปักษ์)จำนวน 48 เล่ม และนิตยสารลิปส์ลุคซ์ (รายเดือน) จำนวน 24 เล่ม โดยแบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้

    - นิตยสารลิปส์ 48 เล่ม ได้แก่
    ลิปส์ปักษ์แรก 24 เล่ม จำนวน 5 คอลัมน์ ได้แก่ ขยับปาก แย้มปาก เอ่ยปาก Coverstory มหกรรมทำไปได้ รวมเป็น 120 เรื่อง
    ลิปส์ปักษ์หลัง 24 เล่ม จำนวน 5 คอลัมน์ ได้แก่ ขยับปาก แย้มปาก เอ่ยปาก Coverstory มหกรรมทำไปได้ รวมเป็น 120 เรื่อง
    - นิตยสารลิปส์ลุคซ์ 24 เล่ม ได้แก่
    ลิปส์ลุคซ์ 24 เดือน จำนวน 4 คอลัมน์ ได้แก่ Interview, Luxe Miror1, Luxe Miror2, Luxe Chat รวมเป็น 96 เรื่อง

    โดยผู้วิจัยจะทำการสุ่มเลือกนิตยสารแต่ละเล่มด้วยวิธีการซุ่มแบบสะดวก (Simple Random Sampling) ทั้งนี้จะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ของข้อมูล และการหาค่าเฉลี่ยร้อยละประกอบเพื่อให้เห็นภาพที่เป็นเชิงปริมาณ ซึ่งผลที่ได้สามารถเป็นตัวบ่งชี้ และทำให้ได้รับความละเอียดชัดเจนมากขึ้นด้วย

    3.3 เครื่องมือในการวิจัย
    เครื่องมือที่ใช้สําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือคอลัมน์บทสัมภาษณ์ของนิตยสาร ลิปส์ และลิปส์ลุกซ์
ซึ่งเครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจนผู้วิจัยจึงได้แยกย่อยรายละเอียดที่สามารถนำมาวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดขึ้น  ซึ่งแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้

    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนิตยสารลิปส์ (รายปีกษ์) และ ลิปส์ลุกซ์ (รายเดือน)

    - นิตยสารลิปส์ (รายปีกษ์)
    - นิตยสารลิปส์ลุกซ์ (รายเดือน)

    ตอนที่ 2

    3.4 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์


    3.5 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

    1. สำรวจงานเขียน บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ เอกสาร และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาใน
ครั้งนี้ เพื่อให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติม และเป็นช่องทางของเรื่องที่ต้องการศึกษา
    2. เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จากคอลัมน์บทสัมภาษณ์ในนิตยสารลิปส์ และลิปส์ลุคซ์ เพื่อใช้วิเคราะห์ถึงลักษณะการใช้ภาษา และการเลือกสรรคำมาใช้ในงานบทสัมภาษณ์ และเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลตามมา
    3. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
รวบรวมจัดคอลัมน์บมสัมภาษณ์ตามลำดับวันเดือนปี ซึ่งจะแบ่งเป็นคอลัมน์บทสัมภาษณ์นิตยสารลิปส์ (รายปักษ์) จำนวน 48 เล่ม และนิตยสารลิปส์ลุคซ์ (รายเดือน) จำนวน 24 เล่ม
    4. วิเคราะห์เฉพาะลักษณะการใช้ภาษา และเลือกสรรคำ โดยวิเคราะห์ตามหลักของกรอบแนวคิดที่เลือกมาอ้างอิง และตามหลักของทฤษฎีที่เลือกมาเพื่อเป็นข้ออ้างของผลการศึกษา
    5. นำผลการศึกษามาตีความและเรียบเรียงเป็นบทความ
    6. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเสนอแนะ
   

    3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ

    ในการศึกษาครั้งนี้จะนําขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของ กลุ่มตัวอย่าง
มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) โดยใช้หลัก
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น3 ส่วนดังนี้
    1. วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistic) ในการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) เพื่อให้เห็นภาพรวมในเชิงตัวเลข
    2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีอิทธิพล โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ร้อยละและการสร้างตารางแจกแจงความถี่ (Cross-tab Table) เพื่อแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่จําแนกตามตัวแปร ที่กำหนดมาเพื่อศึกษา
   

Comment

Comment:

Tweet