บทที่ 2 (สมบูรณ์)

posted on 14 Jul 2008 18:02 by haapleบทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

    ในการศึกษาวิจัยเรื่อง วิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาและการเลือกสรรคำ ในคอลัมน์บทสัมภาษณ์ของนิตยสารลิปส์ และลิปส์ลุกซ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมทั้งจากตำรา สื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ รวมถึงสื่ออินเตอร์เนตที่ให้แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาที่จะสามารถทำให้งานวิจัยในครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

    แนวคิด และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา

        ความหมายของภาษา

    คำว่า "ภาษา" มีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกัน แต่ในที่นี้หมายถึง เครื่องมือของการสื่อสาร ก่อให้เกิดความเข้าใจความหมายตรงกัน เป็นสื่อกลางในการสืบทอดและเป็นหลักฐานของวัฒนธรรม ทำให้สามารถศึกษาถ่ายทอดนำมาอนุรักษ์ และสร้างสรรค์วัฒนธรรม เป็นมรดกของสังคมสืบต่อกันมา (ประภาศรี สีหอำไพ 2534:26)

    รองศาสตราจารย์ปรีชา ช้างขวัญยืน (2517 : 5-7) กล่าวไว้ว่า ภาษา ทำหน้าที่สื่อความคิด คือเป็นสะพานเชื่อมความคิดของมนุษย์ให้ถึงกันได้
และยังกล่าวด้วยว่า หน้าที่พื้นฐานของภาษามี 3 ประการคือ
    1. ให้ข้อเท็จจริง คือ บอกหรือยืนยันว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งที่ยืนยันนั้นอาจจะเป็นจริงหรือเท็จก็ได้
    2. แสดงความรู้สึก คือ เร้าอารมณ์ของผู้อ่าน หรือผู้ฟังให้คล้อยตาม และให้เกิดอารมณ์อย่างเดียวกับผู้พูดหรือผู้เขียน
    3. ชี้แนะ คือ ให้เกิดหรือไม่ให้เกิดการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า ภาษา เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญของมนุษย์ และมีค่ามากในสังคมมนุษย์ด้วย เพราะภาษาทำให้สมาชิกในสังคมเกิดความเข้าใจกันได้ในทุกระดับ และที่สำคัญยิ่งก็คือ ภาษาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ นำความภาคภูมิใจ ถือเป็นสมบัติของชาติที่คนในชาติพึงหวงแหน และรักษาไว้มิให้เสื่อมสูญ
วัฒนธรรมของภาษาไทย เป็นเรื่องของการใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมาะสม ประภาศรี สีหอำไพ (2534 : 49) กล่าวไว้ว่า คนไทยมีวัฒนธรรมในการใช้ถ้อยคำภาษาที่สุภาพ และเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลมีการใช้คำราชาศัพท์ และใช้ถ้อยคำเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ คือ การสื่อสาร การสั่งสอน ได้แก่ ภาษิตคติพจน์ต่าง ๆ และการสร้างสรรค์

    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคำว่า “ ภาษา ” ไว้ว่า “ ภาษา คือ เสียงหรือกิริยาอาการที่ทำความเข้าใจกันได้ คำพูด ถ้อยคำที่ใช้พูดกัน ” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 : 616)
    วิจินตน์ ภาณุพงศ์ อธิบายความหมายของภาษาว่า “ ภาษา หมายถึง เสียงพูดที่มีระเบียบและมีความหมาย ซึ่งมนุษย์ใช้ในการสื่อความคิด ความรู้สึก และในการที่จะใ